Berrin Atiker'in Doktora Tez Savunma Sınavı Öncesi Herkese Açık Sunumu

Anabilim dalımız doktora öğrencilerinden Berrin Atiker, doktora tez savunması öncesi herkese açık sunumunu 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 10:00'da Enformatik Bölümü Doktora Salonunda gerçekleştirecektir. İlgilenenlere duyurulur.

TEZ ADI: Programlama Öğretiminde Ortaokul Öğrencilerinin Bilgi İşlemsel Düşünme Becerilerinin Başarıya Etkileri

ÖZET: Bu araştırmada, 6. sınıf düzeyindeki öğrencilere programlama öğretiminde, bilgi işlemsel düşünme becerilerini geliştirecek etkinlikler tasarlayıp, bu yöntemin öğrencilerin başarısına ve bilgi işlemsel düşünme becerilerine etkilerini incelemek amaçlanmıştır. Bu kapsamda, deney ve kontrol grubu oluşturulmuştur. Deney grubunda bilgi işlemsel düşünme becerilerinin hedef davranışlara ilişkilendirildiği programlama öğretimi, kontrol grubunda ise geleneksel öğretim yöntemi ile programlama öğretimi gerçekleştirilmiştir.
Çalışmada, araştırma yöntemi olarak karma yöntem kullanılmıştır. Çalışma grubunu, Ataşehir Emlak Konut Ortaokulu’nda 2017-2018 eğitim-öğretim yılı II. döneminde öğrenim gören 60 öğrenci oluşturmaktadır. Çalışmada nicel veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen, Akademik Başarı Testi ve Korkmaz, Çakır ve Özden (2015) tarafından geliştirilen Bilgisayarca Düşünme Ölçeği kullanılmıştır. Nitel veri toplama aracı olarak, öğrencilerin bilgi işlemsel düşünme becerilerine yönelik görüşlerini belirlemek amacıyla araştırmacı tarafından geliştirilen Yarı Yapılandırılmış Görüşme Formu kullanılmıştır. Nicel verilerin analizinde bağımsız gruplar t testi, Mann Whitney-U testi, Wilcoxon Z testi kullanılmıştır. Nitel verilerin analizinde ise içerik analizi yöntemi kullanılmıştır.
10 haftalık programlama öğretimi sonunda deney ve kontrol grubu akademik başarı puanları arasında anlamlı bir farklılık olup olmadığını belirlemek amacıyla ön test–son test puan farkları karşılaştırılması sonucunda deney grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu sonucuna varılmıştır. Bilgi işlemsel düşünme becerilerinin hedef davranışlara ilişkilendirildiği yöntem, akademik başarının arttırılmasında etkili olmuştur. Öğretim sonrası ve öğretim öncesi bilgi işlemsel düşünme becerileri ortalama puan farkları karşılaştırıldığında; ölçek genelinde ve yaratıcılık alt boyutu dışında tüm alt boyutlarda anlamlı bir farklılık bulunmamıştır. Yaratıcılık boyutunda, kontrol grubu lehine anlamlı bir farklılık olduğu yapılan analiz sonucunda belirlenmiştir. Ayrıca, deney grubu son test-ön test puan farkları ile bilgi işlemsel düşünme becerileri son puan-ön puan farkları arasında anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.
Yarı yapılandırılmış görüşme formu sonuçlarına göre, öğrencilerin büyük çoğunluğu dersi sevdiğini ifade etmiştir. Programlamanın Matematik dersine olumlu etkileri, kodlamayı öğrenmeleri, kendi oyunlarını tasarlayabilmeleri öğretime yönelik öğrencilerin olumlu görüşleridir. Ancak, derste gürültü düzeyinde öğrenci konuşmaları ve kısa sürede yapılması beklenen Scratch etkinlikleri öğretime yönelik olarak öğrencilerin olumsuz görüşleridir. Katılımcılar, yapamadıkları Scratch etkinliklerinde, zorlandıklarını ifade etmişlerdir. Öğrencilerin büyük bir çoğunluğu, programlama öğretiminin Matematik dersine katkısı olduğunu ifade etmiştir. Ayrıca, öğrenciler, programlama öğretimi sonunda işbirliklilik, mantık yürütme, problem çözme, planlı çalışma ve üretme becerilerini kazandıklarını belirtmişlerdir.