Nuray Akman Selçuk'un Doktora Tez Savunma Sınavı Öncesi Herkese Açık Sunumu

Anabilim dalımız doktora öğrencilerinden Nuray Akman Selçuk, doktora tez savunması öncesi herkese açık sunumunu 15 Nisan 2019 Pazartesi günü saat 11:00'de Enformatik Bölümü Doktora Salonunda gerçekleştirecektir. İlgilenenlere duyurulur.

TEZ ADI: Kodlama ve Robotik Öğretiminin Ortaokul Öğrencilerinin Motivasyonuna ve Tutumuna Etkisi

ÖZET: Bu çalışmanın amacı kodlama ve robotik öğretiminin 6.sınıf öğrencileri üzerindeki etkilerini motivasyon, tutum ve akademik başarı yönünden incelemektir. Aynı zamanda çalışmada motivasyon, robotik tutum ve akademik başarı arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Çalışma sürecinde karma yöntemlerden gömülü desen kullanılmıştır. Oransız küme örnekleme yöntemiyle seçilen çalışmanın örneklemi Tuzla Ulubatlı Hasan Ortaokulu 6. sınıfta öğrenim gören 112 öğrenciden oluşmaktadır. Öğrencilere 8 hafta süresince araştırmacı tarafından hazırlanan Arduino eğitim seti ile Mblock görsel programlama platformu üzerinden kodlama ve robotik öğretimi yapılmıştır. Ders kazanımları, döngü, koşul, değişken ve robotik kazanımları içerecek şekilde oluşturulmuştur. Veri toplama aracı olarak derse ilgi ölçeği, robotik tutum ölçeği, akademik başarı testi, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmen günlük kayıtları kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, öğrencilerin ders motivasyonlarının başlangıçta orta düzeyde, robotik tutumlarının ortalama, akademik başarılarının ise iyiye yakın bir seviyede olduğu ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin robotik tutum puanları nicel olarak orta düzeyde çıkmasına rağmen çalışmanın nitel boyutunda yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verilen cevaplar analiz edildiğinde; çalışmanın öğrencilerin robotik tutumlarında olumlu gelişmeler sağladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin başlangıçta orta düzey olan motivasyonlarında çalışma sonunda nispeten bir düşüş olduğu görülmüştür. Başlangıçtaki motivasyonun uygulama sonunda düşüşü ders sırasında çıkan teknik sorunların (pc kitlenmesi, Arduino kartı tanıtırken sorun yaşama vb.) öğrencilerin sıkılmalarına yol açmış olabileceği, öğrencilerin bu uygulamaları sadece laboratuvar saatlerinde çalışabilmesi ve öğrencilerin evlerinde bunları tekrar edecek donanımlarının ve Arduino’nun tak çıkar bir kit olmayışı düşünülmektedir. Çalışmada ders motivasyon düzeyinin akademik başarı ve robotik tutum üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. Araştırmada cinsiyet bağımsız değişkeninin öğrencilerin derse karşı motivasyonlarında, robotik tutum ve akademik başarı üzerinde bir etkisinin olmadığı belirlenmiştir.
Araştırmanın nitel kısmında, yarı yapılandırılmış görüşme formu ve öğretmen günlükleri içerik analizi yapılarak robotik tutum, derse karşı motivasyon ve karşılaşılan zorluklar olmak üzere üç ana tema altında sonuçlar tartışılmıştır. Öğrencilerin robotik tutum puanları nicel olarak orta düzeyde çıkmasına rağmen çalışmanın nitel boyutunda yapılan yarı yapılandırılmış görüşme formuna verilen cevaplar analiz edildiğinde; çalışmanın öğrencilerin robotik tutumlarında olumlu gelişmeler sağladığı belirlenmiştir. Öğrencilerin pek çoğu yapılan uygulamaları eğlenceli bulmuş, gerçek yaşamla ilişkilendirebilmiş, gelecekte robot tasarlayabileceklerine dair heveslenmiş, kariyer planları arasında bilgisayar ve robotik ile ilgili alanlara yer vereceğini belirtmiş, proje ve yarışmalarda öğrendiklerini kullanmayı istediklerini dile getiren görüşler bildirmişlerdir. Uygulama sürecinde karşılaşılan zorluklar kapsamında zaman ve sınıf yönetimi konusunda ders öğretmeninin aynı anda çıkan teknik sorunlara yetişme ve planlanan bazı robotik etkinlikleri ders süresince yetiştirme bağlamında sıkıntı yaşadığı belirlenmiştir.